Polityka prywatności

1. Ochrona danych

Informacje ogólne

Poniżej zamieszczono usystematyzowane informacje o tym, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszym Oświadczeniu o Ochronie Danych zamieszczonym poniżej.

 

Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej

 

Kto jest odpowiedzialny za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (czyli kto jest„administratorem”)?
Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony, którego dane kontaktowe są dostępne w punkcie „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie.

 

W jaki sposób rejestrujemy Twoje dane?
Gromadzimy dane które nam podajesz. Może to być na przykład informacja wprowadzona do naszego formularza kontaktowego.
Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane te obejmują głównie informacje techniczne (np. przeglądarkę internetową, system operacyjny lub godzinę wejścia na stronę). Informacje te są automatycznie rejestrowane, gdy wejdziesz na tę stronę internetową.

 

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?
Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezproblemowego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika.

 

Jakie przysługują Ci prawa w związku z Twoimi danymi?
Masz prawo do otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celach archiwizacji Twoich danych osobowych w dowolnym momencie i nieodpłatnie. Masz również prawo zażądać sprostowania lub usunięcia Twoich danych. Zapraszamy do kontaktu w dowolnym momencie pod adresem podanym w punkcie „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie, jeżeli masz pytania dotyczące przysługujących Ci praw lub jakichkolwiek innych kwestii związanych z ochroną danych. Masz również prawo do złożenia skargi w odpowiednim organie nadzorczym.
Ponadto, w pewnych okolicznościach, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje podano w Oświadczeniu o Ochronie Danych, w punkcie  „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.

 

Narzędzia do analizy i narzędzia dostarczane przez firmy zewnętrzne
Istnieje możliwość, że Twoje wzorce przeglądania będą przedmiotem analizy statystycznej, gdy będziesz odwiedzać tę witrynę. Analizy te są przeprowadzane głównie na podstawie plików cookie i programów analitycznych. Co do zasady, analizy wzorców przeglądania przeprowadzane są anonimowo, co znaczy, że nie ma możliwości powiązania wzorca przeglądania z Tobą.
Możesz wyrazić sprzeciw wobec takich analiz lub możesz zapobiec ich przeprowadzeniu, jeżeli nie będziesz używać określonych narzędzi. Szczegółowe informacje dotyczące narzędzi i możliwości wyrażenia sprzeciwu znajdują się w poniższym Oświadczeniu o Ochronie Danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny internetowej bardzo poważnie podchodzą do kwestii ochrony Twoich danych osobowych. Tak więc traktujemy Twoje dane osobowe jak informacje poufne, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Danych.
Za każdym razem, gdy korzystasz z tej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. W Oświadczeniu o Ochronie Danych wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy, jak również określamy cele, do których dane te są wykorzystywane. Wyjaśniamy również, w jaki sposób i w jakim celu gromadzone są informacje.
Niniejszym informujemy, że przy przesyłaniu danych przez Internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) należy pamiętać o ryzyku występowania luk w zabezpieczeniach. Całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwe.

 

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (w rozporządzeniu RODO „administrator”)

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest:

Proseat Europe GmbH
Hessenring 32
64546 Mörfelden-Walldorf

Telefon: +49 (0) 6105-2006-0
E-Mail: info@proseat.eu

 

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i zasobów do przetwarzania danych osobowych (np. imiona, adresy e-mail, itp.).

 

Wyznaczenie inspektora ochrony danych, zgodnie z przepisami prawa

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

Stefan Hardelt
C / A / C
Neuberg 4a
65193 Wiesbaden

Telefon: +49 160 9382 4895
E-Mail: stefan.hardelt@ca-c.de

 

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Realizacja szerokiego zakresu operacji przetwarzania danych osobowym jest możliwa tylko na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Możesz także w każdej chwili odwołać zgodę, której nam wcześniej udzieliłeś. W tym celu musisz tylko wysłać nam bezpośrednie powiadomienie pocztą elektroniczną. Odwołanie zgody pozostaje bez uszczerbku dla zgodności z prawem do gromadzenia danych istniejącej przed odwołaniem zgody.

 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6  6 ust. 1 lit. e lub f RODO, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, z przyczyn wynikających z Twojej wyjątkowej sytuacji. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. W celu ustalenia podstawy prawnej przetwarzania danych, prosimy zapoznać się z niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Danych. W przypadku sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, w stosunku do przetwarzania których zgłosiłeś sprzeciw, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych chronionych prawnie podstaw do przetwarzania Twoich danych, które są nadrzędne wobec Twojego interesu, Twoich praw i swobód, lub jeżeli celem przetwarzania jest ustalenie, dochodzenie lub obrona praw (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z reklamą bezpośrednią, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli zgłosisz sprzeciw, przestaniemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

 

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów RODO, osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca, w którym popełniono domniemane naruszenie. Prawo do złożenia skargi przysługuje niezależnie od  innych dostępnych środków prawnych takich jak postępowanie administracyjne lub sądowe.

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać, abyśmy przekazali Ci wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub które zostaną przekazane Tobie lub osobie trzeciej w celu realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, żądanie to zostanie spełnione tylko jeżeli będzie to technicznie możliwe.

 

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania przesyłane do nas jako operatora strony internetowej, strona ta korzysta z protokołu szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać sprawdzając, czy pasek adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także czy na pasku przeglądarki pojawia się ikona kłódki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

 

Informacje o wprowadzaniu poprawek i usuwaniu danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdej chwili zażądać udzielenia informacji o Twoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także o celu przetwarzania tych danych. Masz również prawo do wprowadzania poprawek lub usuwania danych. Jeżeli masz pytania dotyczące tej kwestii lub inne pytania dotyczące danych osobowych, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w punkcie „Informacje wymagane przez prawo”.

 

Prawo do żądania ograniczeń przetwarzania

Masz prawo żądać wprowadzenia ograniczeń przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, pod adresem podanym w punkcie „Informacje wymagane przez prawo.” Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

  • W przypadku zakwestionowania przez Ciebie poprawności zarchiwizowanych przez nas danych, zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu, aby zweryfikować takie roszczenie. Do czasu przeprowadzenia takiej weryfikacji, masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest przeprowadzane w sposób niezgodny z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli my nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich Ty w związku z realizacją, obroną  lub dochodzeniem praw, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, konieczne będzie ustalenie kolejności obowiązywania naszych wzajemnych praw. Do momentu ustalenia, czyj interes jest nadrzędny, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez Ciebie ograniczone, dane te, za wyjątkiem ich archiwizacji, mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą, w związku z realizacją, obroną  lub dochodzeniem praw, lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego określone przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

 

Odrzucanie niechcianych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu informacji kontaktowych publikowanych wraz z informacjami obowiązkowymi, które należy podać w punkcie „Informacje wymagane przez prawo”, do przesyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o których przesłanie wyraźnie nie poprosiliśmy. Operatorzy tej witryny internetowej zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku przesyłania niechcianych informacji promocyjnych, na przykład w wiadomości SPAM.

3. Rejestrowanie danych na stronie internetowej

Pliki cookie

W niektórych przypadkach nasza witryna internetowa korzysta z tzw. plików cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń Twojego komputera ani nie zawierają wirusów. Celem plików cookie jest uczynienie naszej witryny bardziej przyjazną, skuteczną i bezpieczną dla użytkownika. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę.
Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „cookie sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony. Inne pliki cookie pozostaną zarchiwizowane na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie.
Możesz tak dostosować ustawienia swojej przeglądarki, abyś był powiadamiany za każdym razem, gdy pliki cookie będą umieszczane, co umożliwi Ci zaakceptowanie plików cookie tylko w określonych przypadkach lub nieakceptowanie plików cookie w określonych sytuacjach lub na stałe, a także aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeżeli dezaktywujesz pliki cookie, funkcjonowanie strony może zostać ograniczone.
Pliki cookie wymagane do funkcjonowania komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz skorzystać (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przechowywanie plików cookie leży w prawnie uzasadnionym interesie operatora witryny i ma na celu zapewnienie wolnego od błędów technicznych i zoptymalizowanego dostępu do usług operatora. Jeżeli wymagane jest udzielenie stosownej zgody (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6  ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Jeżeli przechowywane powinny być inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy wzorców przeglądania), zostało to omówione osobno w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Danych.

Pliki dziennika serwera

Operator witryny automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie nam przekazuje. Informacje te obejmują:

  • Typ i wersję używanej przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL odsyłacza
  • Nazwę hosta komputera dostępu
  • Czas zapytania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem operatora witryny jest prezentacja witryny wolna od błędów technicznych i optymalizacja jej działania. W tym celu konieczne jest rejestrowanie plików dziennika serwera.

 

Zapytania składane pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeżeli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem, Twoje zapytanie, w tym wszystkie zawarte tam dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie), będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia Twojego zapytania. Nie przekazujemy dalej tych danych bez Twojej zgody.
Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli zapytanie dotyczy realizacji umowy lub jeżeli konieczne jest przeprowadzenie działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 (1) a RODO) i/lub ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 (1) (f) RODO), ponieważ naszym prawnie uzasadnionym interesem jest skuteczne przetwarzanie skierowanych do nas zapytań.
Dane wysyłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych są przez nas przechowywane, dopóki nie poprosisz o ich usunięcie, nie wycofasz zgody na ich przechowywanie lub dopóki cel przechowywania danych nie przestanie obowiązywać (np. po realizacji zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych – pozostają niezmienione.

 

Przetwarzanie danych (dane klienta i dane zawarte w umowie)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do ustanowienia, organizacji treści lub zmiany stosunku prawnego (spis danych). Działania te podejmowane są na podstawie art. 6 ust.  1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy. Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub po zakończeniu relacji biznesowej. Nie powoduje to uszczerbku dla wszelkich ustawowych przepisów dotyczących okresów przechowywania danych.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Strona korzysta z funkcji usługi analityki internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania przez Ciebie z tej witryny są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.
Przechowywanie plików cookie Google Analytics oraz wykorzystanie tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem operatora tej witryny jest analizowanie wzorców użytkowników w celu optymalizacji zarówno usług oferowanych online, jak i działań reklamowych operatora. Jeżeli wymagane jest udzielenie stosownej zgody (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

Anonimizacja IP

Na tej witrynie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie, Twój adres IP będzie skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed przekazaniem go do Stanów Zjednoczonych. Pełny adres IP zostanie przesłany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony, tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej witryny, Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania z tej witryny w celu tworzenia raportów na temat aktywności na stronie i świadczenia innych usług na rzecz operatora tej witryny, które są związane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany wspólnie z Google Analytics z Twojej przeglądarki nie będzie łączony z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google.

 

Wtyczka przeglądarki

Możesz uniemożliwić archiwizację plików cookie, wprowadzając odpowiednie zmiany w ustawieniach oprogramowania Twojej przeglądarki. Musimy jednak podkreślić, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony. Ponadto możesz uniemożliwić rejestrowanie danych wygenerowanych przez plik cookie i powiązanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym Twój adres IP) przez Google, a także przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem: GA – Optout.

 

Sprzeciw wobec rejestrowania danych

Możesz uniemożliwić rejestrowanie Twoich danych przez Google Analytics, klikając w poniższy link. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie rezygnacji (opt-out cookie), który uniemożliwia zapisywanie danych podczas przyszłych wizyt na stronie: Google Analytics deactivation
Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkowników przez Google Analytics zawarto w Oświadczeniu Google o Prywatności Danych pod adresem: Data Privacy – Google.

 

Przetwarzanie danych zawartych w umowie

Podpisaliśmy z Google umowę na przetwarzanie danych zawartych w umowie i wdrażamy w całości najbardziej restrykcyjne przepisy niemieckich agencji ochrony danych  korzystając z Google Analytics.

Parametry demograficzne udostępniane przez Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „parametry demograficzne” udostępnionej przez Google Analytics.  Umożliwia ona generowanie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających witrynę.  Źródłami tych informacji są reklamy Google powiązane z zainteresowaniami użytkowników, a także dane odwiedzających uzyskane od zewnętrznych dostawców. Dane te nie mogą być przypisywane konkretnej osobie.  Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie wprowadzając odpowiednie zmiany w ustawieniach dotyczących reklam na swoim koncie Google, lub możesz na stałe zabronić rejestrowania danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w punkcie „Sprzeciw wobec rejestrowania danych”.

Okres archiwizacji

Dane dotyczące poziomu użytkownika lub incydentu przechowywane przez Google, powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami reklamowymi (np. cookies DoubleClick, identyfikator reklamowy Androida), zostaną zanonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy kliknąć w poniższy link: Google Support.

5. Wtyczki i narzędzia

Vimeo

Strona internetowa korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Jeżeli odwiedzisz jedną ze stron na naszej witrynie internetowej, w którą wbudowano wtyczkę Vimeo, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Vimeo. W konsekwencji serwer Vimeo otrzyma informacje o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo otrzyma Twój adres IP. Będzie to miało miejsce nawet wtedy, gdy nie jesteś zalogowany na Vimeo, ani nie masz konta na Vimeo. Informacje zarejestrowane przez Vimeo zostaną przesłane na serwer Vimeo w Stanach Zjednoczonych.
Jeżeli jesteś zalogowany na swoim koncie na Vimeo, umożliwisz Vimeo bezpośrednie przypisanie wzorców przeglądania do Twojego profilu osobistego. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.
Korzystamy z Vimeo, ponieważ chcemy zaprezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, stanowi to prawnie uzasadniony interes. Jeżeli wymagane jest udzielenie stosownej zgody (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Vimeo podano w Polityce Prywatności Vimeo pod poniższym linkiem: Privacy – Vimeo.

6. Usługi niestandardowe

Podania o pracę

Odwiedzającym naszą stronę oferujemy możliwość składania do naszej firmy podań o pracę (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, usług pocztowych lub poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego online). Poniżej przedstawiamy zakres, cel i wykorzystanie danych osobowych zebranych od Ciebie w związku z procesem zgłoszenia. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że Twoje dane będą zawsze traktowane jako ściśle poufne.

 

Zakres i cel zbierania danych

Jeżeli prześlesz nam podanie o pracę, będziemy przetwarzać wszystkie związane z nim dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych, itp.), jeżeli będą one wymagane do podjęcia decyzji dotyczącej ustanowienia stosunku pracy. Podstawą prawną wyżej wymienionych czynności jest § 26 Nowego RODO zgodnie z prawem niemieckim (Negocjowanie Stosunku Pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Ogólne Negocjacje Umów i Kontraktów) i – pod warunkiem, że wyraziłeś na to zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Możesz odwołać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. W naszej firmie Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom, które są zaangażowane w przetwarzanie Twojego podania o pracę.
Jeżeli podanie o pracę będzie skutkować procesem rekrutacji, dane, które przesłałeś, zostaną zarchiwizowane na podstawie § 26 Nowego RODO i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wprowadzenia stosunku pracy do naszego systemu przetwarzania danych.

 

Okres archiwizacji danych

Jeżeli nie będziemy w stanie przedstawić Ci oferty pracy lub jeżeli odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania przekazanych danych, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.  1 lit. f RODO), w terminie do 6 miesięcy od zakończenia procedury aplikacyjnej (odrzucenie lub wycofanie aplikacji). Po tym okresie dane zostaną usunięte, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Przechowywanie  służy w szczególności jako dowód na wypadek sporu prawnego.  Jeżeli okaże się, że dane są potrzebne po upływie 6 miesięcy (np. z powodu mającego się rozpocząć lub toczącego się postępowania sądowego), zostaną one usunięte tylko wtedy, gdy dalsze ich przechowywanie stanie się bezcelowe.
Przechowywanie danych przez dłuższy okres jest możliwe także wtedy, jeżeli wyraziłeś na to zgodę (art. 6 (1) (a) RODO) lub jeżeli ustawowe przepisy dotyczące zatrzymywania danych uniemożliwiają ich usunięcie.