I. Strona internetowa Proseat.eu

1. Ochrona danych

 

Informacje ogólne

Poniżej zamieszczono usystematyzowane informacje o tym, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej Polityce Prywatności zamieszczonej poniżej.

 

Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej

 

Kto jest odpowiedzialny za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (czyli kto jest „administratorem”)?
Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony, którego dane kontaktowe są dostępne w punkcie „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie.

 

W jaki sposób rejestrujemy Twoje dane?
Gromadzimy dane które nam podajesz. Może to być na przykład informacja wprowadzona do naszego formularza kontaktowego.
Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane te obejmują głównie informacje techniczne (np. przeglądarkę internetową, system operacyjny lub godzinę wejścia na stronę). Informacje te są automatycznie rejestrowane, gdy wejdziesz na tę stronę internetową.

 

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?
Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezproblemowego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika.

 

Jakie przysługują Ci prawa w związku z Twoimi danymi?
Masz prawo do otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celach archiwizacji Twoich danych osobowych w dowolnym momencie i nieodpłatnie. Masz również prawo zażądać sprostowania lub usunięcia Twoich danych. Zapraszamy do kontaktu w dowolnym momencie pod adresem podanym w punkcie „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie, jeżeli masz pytania dotyczące przysługujących Ci praw lub jakichkolwiek innych kwestii związanych z ochroną danych. Masz również prawo do złożenia skargi w odpowiednim organie nadzorczym.
Ponadto, w pewnych okolicznościach, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje podano w Oświadczeniu o Ochronie Danych, w punkcie „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.

 

Narzędzia do analizy i narzędzia dostarczane przez firmy zewnętrzne
Istnieje możliwość, że Twoje wzorce przeglądania będą przedmiotem analizy statystycznej, gdy będziesz odwiedzać tę witrynę. Analizy te są przeprowadzane głównie na podstawie plików cookie i programów analitycznych. Co do zasady, analizy wzorców przeglądania przeprowadzane są anonimowo, co znaczy, że nie ma możliwości powiązania wzorca przeglądania z Tobą.
Możesz wyrazić sprzeciw wobec takich analiz lub możesz zapobiec ich przeprowadzeniu, jeżeli nie będziesz używać określonych narzędzi. Szczegółowe informacje dotyczące narzędzi i możliwości wyrażenia sprzeciwu znajdują się w poniższym Oświadczeniu o Ochronie Danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

 

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny internetowej bardzo poważnie podchodzą do kwestii ochrony Twoich danych osobowych. Tak więc traktujemy Twoje dane osobowe jak informacje poufne, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszej Polityce Prywatności.
Za każdym razem, gdy korzystasz z tej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. W Polityce Prywatności wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy, jak również określamy cele, do których dane te są wykorzystywane. Wyjaśniamy również, w jaki sposób i w jakim celu gromadzone są informacje. Niniejszym informujemy, że przy przesyłaniu danych przez Internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) należy pamiętać o ryzyku występowania luk w zabezpieczeniach. Całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwe.

 

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (w rozporządzeniu RODO „administrator”)

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest:

Proseat Europe GmbH
Hessenring 32
64546 Mörfelden-Walldorf

Telefon: +49 (0) 6105-2006-0
E-Mail: info@proseat.eu

 

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i zasobów do przetwarzania danych osobowych (np. imiona, adresy e-mail, itp.).

 

Wyznaczenie inspektora ochrony danych, zgodnie z przepisami prawa

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

Stefan Hardelt
C / A / C
Neuberg 4a
65193 Wiesbaden

Telefon: +49 160 9382 4895
E-Mail: stefan.hardelt@ca-c.de

 

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Realizacja szerokiego zakresu operacji przetwarzania danych osobowym jest możliwa tylko na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Możesz także w każdej chwili odwołać zgodę, której nam wcześniej udzieliłeś. W tym celu musisz tylko wysłać nam bezpośrednie powiadomienie pocztą elektroniczną. Odwołanie zgody pozostaje bez uszczerbku dla zgodności z prawem do gromadzenia danych istniejącej przed odwołaniem zgody.

 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO).

 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, z przyczyn wynikających z Twojej wyjątkowej sytuacji. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. W celu ustalenia podstawy prawnej przetwarzania danych, prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności. W przypadku sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, w stosunku do przetwarzania których zgłosiłeś sprzeciw, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych chronionych prawnie podstaw do przetwarzania Twoich danych, które są nadrzędne wobec Twojego interesu, Twoich praw i swobód, lub jeżeli celem przetwarzania jest ustalenie, dochodzenie lub obrona praw (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z reklamą bezpośrednią, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli zgłosisz sprzeciw, przestaniemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

 

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów RODO, osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca, w którym popełniono domniemane naruszenie. Prawo do złożenia skargi przysługuje niezależnie od innych dostępnych środków prawnych takich jak postępowanie administracyjne lub sądowe.

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać, abyśmy przekazali Ci wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub które zostaną przekazane Tobie lub osobie trzeciej w celu realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, żądanie to zostanie spełnione tylko jeżeli będzie to technicznie możliwe.

 

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania przesyłane do nas jako operatora strony internetowej, strona ta korzysta z protokołu szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać sprawdzając, czy pasek adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także czy na pasku przeglądarki pojawia się ikona kłódki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

 

Informacje o wprowadzaniu poprawek i usuwaniu danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdej chwili zażądać udzielenia informacji o Twoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także o celu przetwarzania tych danych. Masz również prawo do wprowadzania poprawek lub usuwania danych. Jeżeli masz pytania dotyczące tej kwestii lub inne pytania dotyczące danych osobowych, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w punkcie „Informacje wymagane przez prawo”.

 

Prawo do żądania ograniczeń przetwarzania

Masz prawo żądać wprowadzenia ograniczeń przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, pod adresem podanym w punkcie „Informacje wymagane przez prawo.” Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • W przypadku zakwestionowania przez Ciebie poprawności zarchiwizowanych przez nas danych, zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu, aby zweryfikować takie roszczenie. Do czasu przeprowadzenia takiej weryfikacji, masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest przeprowadzane w sposób niezgodny z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeżeli my nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich Ty w związku z realizacją, obroną lub dochodzeniem praw, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, zamiast ich usunięcia.
 • Jeżeli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, konieczne będzie ustalenie kolejności obowiązywania naszych wzajemnych praw. Do momentu ustalenia, czyj interes jest nadrzędny, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez Ciebie ograniczone, dane te, za wyjątkiem ich archiwizacji, mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą, w związku z realizacją, obroną lub dochodzeniem praw, lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego określone przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

 

Odrzucanie niechcianych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu informacji kontaktowych publikowanych wraz z informacjami obowiązkowymi, które należy podać w punkcie „Informacje wymagane przez prawo”, do przesyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o których przesłanie wyraźnie nie poprosiliśmy. Operatorzy tej witryny internetowej zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku przesyłania niechcianych informacji promocyjnych, na przykład w wiadomości SPAM.

3. Rejestrowanie danych na stronie internetowej

 

Pliki cookie

W niektórych przypadkach nasza witryna internetowa korzysta z tzw. plików cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń Twojego komputera ani nie zawierają wirusów. Celem plików cookie jest uczynienie naszej witryny bardziej przyjazną, skuteczną i bezpieczną dla użytkownika. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „cookie sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony. Inne pliki cookie pozostaną zarchiwizowane na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie. Możesz tak dostosować ustawienia swojej przeglądarki, abyś był powiadamiany za każdym razem, gdy pliki cookie będą umieszczane, co umożliwi Ci zaakceptowanie plików cookie tylko w określonych przypadkach lub nieakceptowanie plików cookie w określonych sytuacjach lub na stałe, a także aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeżeli dezaktywujesz pliki cookie, funkcjonowanie strony może zostać ograniczone. Pliki cookie wymagane do funkcjonowania komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz skorzystać (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przechowywanie plików cookie leży w prawnie uzasadnionym interesie operatora witryny i ma na celu zapewnienie wolnego od błędów technicznych i zoptymalizowanego dostępu do usług operatora. Jeżeli wymagane jest udzielenie stosownej zgody (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Jeżeli przechowywane powinny być inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy wzorców przeglądania), zostało to omówione osobno w niniejszej Polityce Prywatności.

-> COOKIE – MANAGER <-

 

Pliki dziennika serwera

Operator witryny automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie nam przekazuje. Informacje te obejmują:

 • Typ i wersję używanej przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL odsyłacza
 • Nazwę hosta komputera dostępu
 • Czas zapytania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem operatora witryny jest prezentacja witryny wolna od błędów technicznych i optymalizacja jej działania. W tym celu konieczne jest rejestrowanie plików dziennika serwera.

 

Zapytania składane pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeżeli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem, Twoje zapytanie, w tym wszystkie zawarte tam dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie), będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia Twojego zapytania. Nie przekazujemy dalej tych danych bez Twojej zgody. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli zapytanie dotyczy realizacji umowy lub jeżeli konieczne jest przeprowadzenie działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 (1) a RODO) i/lub ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 (1) (f) RODO), ponieważ naszym prawnie uzasadnionym interesem jest skuteczne przetwarzanie skierowanych do nas zapytań. Dane wysyłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych są przez nas przechowywane, dopóki nie poprosisz o ich usunięcie, nie wycofasz zgody na ich przechowywanie lub dopóki cel przechowywania danych nie przestanie obowiązywać (np. po realizacji zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych – pozostają niezmienione.

 

Zgoda z ConsentManager

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody ConsentManager w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii i dokumentowanie tego zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Szwecja, strona internetowa: https://www.consentmanager.de (zwana dalej „ConsentManager„).
Po wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest połączenie z serwerami ConsentManager w celu uzyskania Twojej zgody i innych wyjaśnień dotyczących korzystania z plików cookie. ConsentManager następnie zapisuje plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przypisać udzieloną zgodę lub ją odwołać. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy zażądasz od nas ich usunięcia, samodzielnego usunięcia pliku cookie dostawcy menedżera zgody lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe wymogi dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone. ConsentManager służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystywanie plików cookie. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetwarzanie zamówienia
Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że:
przetwarza to dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

 

Przetwarzanie danych (dane klienta i dane zawarte w umowie)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do ustanowienia, organizacji treści lub zmiany stosunku prawnego (spis danych). Działania te podejmowane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy. Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub po zakończeniu relacji biznesowej. Nie powoduje to uszczerbku dla wszelkich ustawowych przepisów dotyczących okresów przechowywania danych.

4. Narzędzia analityczne i reklama

 

Google Analytics

Strona korzysta z funkcji usługi analityki internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania przez Ciebie z tej witryny są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane. Przechowywanie plików cookie Google Analytics oraz wykorzystanie tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem operatora tej witryny jest analizowanie wzorców użytkowników w celu optymalizacji zarówno usług oferowanych online, jak i działań reklamowych operatora. Jeżeli wymagane jest udzielenie stosownej zgody (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

Anonimizacja IP

Na tej witrynie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie, Twój adres IP będzie skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed przekazaniem go do Stanów Zjednoczonych. Pełny adres IP zostanie przesłany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony, tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej witryny, Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania z tej witryny w celu tworzenia raportów na temat aktywności na stronie i świadczenia innych usług na rzecz operatora tej witryny, które są związane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany wspólnie z Google Analytics z Twojej przeglądarki nie będzie łączony z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google.

 

Wtyczka przeglądarki

Możesz uniemożliwić archiwizację plików cookie, wprowadzając odpowiednie zmiany w ustawieniach oprogramowania Twojej przeglądarki. Musimy jednak podkreślić, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony. Ponadto możesz uniemożliwić rejestrowanie danych wygenerowanych przez plik cookie i powiązanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym Twój adres IP) przez Google, a także przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem: GA – Optout.

 

Sprzeciw wobec rejestrowania danych

Możesz uniemożliwić rejestrowanie Twoich danych przez Google Analytics, klikając w poniższy link. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie rezygnacji (opt-out cookie), który uniemożliwia zapisywanie danych podczas przyszłych wizyt na stronie: Google Analytics deactivation
Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkowników przez Google Analytics zawarto w Oświadczeniu Google o Prywatności Danych pod adresem: Data Privacy – Google.

 

Przetwarzanie danych zawartych w umowie

Podpisaliśmy z Google umowę na przetwarzanie danych zawartych w umowie i wdrażamy w całości najbardziej restrykcyjne przepisy niemieckich agencji ochrony danych korzystając z Google Analytics.

Parametry demograficzne udostępniane przez Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „parametry demograficzne” udostępnionej przez Google Analytics. Umożliwia ona generowanie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających witrynę. Źródłami tych informacji są reklamy Google powiązane z zainteresowaniami użytkowników, a także dane odwiedzających uzyskane od zewnętrznych dostawców. Dane te nie mogą być przypisywane konkretnej osobie. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie wprowadzając odpowiednie zmiany w ustawieniach dotyczących reklam na swoim koncie Google, lub możesz na stałe zabronić rejestrowania danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w punkcie „Sprzeciw wobec rejestrowania danych”.

Okres archiwizacji

Dane dotyczące poziomu użytkownika lub incydentu przechowywane przez Google, powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami reklamowymi (np. cookies DoubleClick, identyfikator reklamowy Androida), zostaną zanonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy kliknąć w poniższy link: Google Support.

5. Wtyczki i narzędzia

 

Vimeo

Strona internetowa korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Jeżeli odwiedzisz jedną ze stron na naszej witrynie internetowej, w którą wbudowano wtyczkę Vimeo, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Vimeo. W konsekwencji serwer Vimeo otrzyma informacje o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo otrzyma Twój adres IP. Będzie to miało miejsce nawet wtedy, gdy nie jesteś zalogowany na Vimeo, ani nie masz konta na Vimeo. Informacje zarejestrowane przez Vimeo zostaną przesłane na serwer Vimeo w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli jesteś zalogowany na swoim koncie na Vimeo, umożliwisz Vimeo bezpośrednie przypisanie wzorców przeglądania do Twojego profilu osobistego. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo. Korzystamy z Vimeo, ponieważ chcemy zaprezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, stanowi to prawnie uzasadniony interes. Jeżeli wymagane jest udzielenie stosownej zgody (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Vimeo podano w Polityce Prywatności Vimeo pod poniższym linkiem: Privacy – Vimeo.

 

Menedżer tagów Google

Korzystamy z Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Tag Manager to narzędzie, którego możemy użyć do zintegrowania narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii z naszą witryną. Sam Menedżer tagów Google nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie zapisuje żadnych plików cookie i nie przeprowadza samodzielnych analiz. Służy tylko do administrowania i wyświetlania zintegrowanych za jego pośrednictwem narzędzi. Jednak Menedżer tagów Google rejestruje Twój adres IP, który może być również przesłany do firmy macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych. Google Tag Manager jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i łatwej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit.RODO i §25 ust.B.odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

II. Dane Kontrahentów Proseat Sp. z o.o. w Bielsku-Białej oraz ich pracowników i współpracowników

Gdy Proseat Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (Polska) pozyskuje Państwa dane osobowe, macie Państwo prawo wiedzieć dlaczego je przetwarzamy. Ochrona danych osobowych to dla nas bardzo ważny temat. Dlatego chcielibyśmy szczegółowo przedstawić Państwu, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi osobowymi.

1. CEL, GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

a. W przypadku kiedy jesteś pracownikiem bądź współpracownikiem Kontrahenta firmy Proseat Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (Polska).

Państwa dane osobowe zostały udostępnione nam przez Państwa pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracujecie w związku z zawieraniem z nami umowy, jak również wykonywaniem przez naszego Kontrahenta umowy zawartej z nami (dalej jako: Umowa).

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • dane identyfikujące (np. imię, nazwisko),
 • dane kontaktowe (np. adres e-mail, nr telefonu, nr faxu),
 • dane dotyczące: zatrudnienia u Kontrahenta bądź współpracy z Kontrahentem (np. nazwa firmy, stanowisko), wykonywanego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej oraz udziału w spółce cywilnej,

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

 • zawarcia i wykonania Umowy z naszym Kontrahentem, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy – przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania Umowy z kontrahentem);
 • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa);
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową);
 • tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne – przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach powyżej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej).

 

b. W przypadku kiedy jesteś Kontrahentem firmy Proseat Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (Polska) – osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej:

Jeżeli nie przekazaliście nam Państwo swoich danych osobowych bezpośrednio, to dane te zostały zgromadzone z wykorzystaniem źródeł ogólnodostępnych i publicznych, tj. stron internetowych, rejestrów publicznych.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje:

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwę podmiotu gospodarczego, NIP, REGON),
 • dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu, nr faxu) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny),
 • dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer rachunku bankowego.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

 • zawierania z nami umowy, w tym także w związku z Państwa udziałem w procesie zbierania ofert, jak również wykonania i monitorowania wykonywania umowy, którą zawarli Państwo z nami (dalej łącznie jako: Umowa) – przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i wykonanie Umowy);
 • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa);
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową);
 • weryfikacji wiarygodności kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk przed zawarciem umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania Umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora), przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny;
 • tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne – przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach powyżej (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej).

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

 • zawarcia i wykonania Umowy z naszym Kontrahentem, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy – przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania Umowy z kontrahentem);
 • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa);
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową);
 • tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne – przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach powyżej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej).

 

c. Odbiorcy danych

W określonych sytuacjach możemy przekazać Państwa dane, ponieważ często jest to niezbędne do realizacji umowy, bądź spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 • firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi,
 • banki i instytucje płatnicze,
 • biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej,
 • nabywcy wierzytelności,
 • kancelarie prawne,
 • urzędy skarbowe,
 • podmioty działające w naszym imieniu, czyli podwykonawcy współpracujący z nami (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, archiwizacji dokumentów, windykacja należności),
 • podmioty, które są częścią grupy przedsiębiorstw Proseat Europe GmbH,
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

 

d. Pozostałe informacje

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.
Państwa danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

2. ADMINISTRATOR DANYCH ORAZ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

Administratorem Państwa danych jest:
Proseat Sp. z o.o.
ul. Szklana 164
43-300 Bielsko-Biała, Polska

 

W przypadku wszelkich pytań lub sugestii związanych z ochroną danych – w szczególności w związku z dochodzeniem Państwa praw zgodnie z punktem „PAŃSTWA PRAWA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ” – mogą się Państwo w każdym momencie zwrócić do naszego inspektora ochrony danych:

 

Inspektor ochrony danych
Grzegorz Krawiec
ul. Szklana 164
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Telefon: +48 790 215 608
E-Mail: g.krawiec@orleccy.pl

3. PAŃSTWA PRAWA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

Przejrzyste oraz zgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych to dla nas ważny temat. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe, to traktowani są Państwo jako osoby, których dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Państwu w stosunku do administratora danych następujące prawa:

 

a. Prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania

Mogą Państwo zażądać informacji o tym, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przez nas przetwarzane, a jeżeli tak jest, żądać podania celu przetwarzania, odbiorcy, pochodzenia danych, planowanego czasu przechowywania danych lub jego kryteriów oraz związanych z tym praw osoby, której dane dotyczą (sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, cofnięcie zgody na przetwarzanie, wniesienie sprzeciwu). Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania informacji o tym, czy dotyczące Państwa dane osobowe przesyłane są do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych. W związku z powyższym mogą Państwo zażądać informacji na temat stosownych gwarancji związanych z przesyłaniem danych zgodnie z art. 46 RODO.
Jeżeli przetwarzane przez nas dane osobowe, które dotyczą Państwa, są nieprawidłowe lub niekompletne, przysługuje Państwu prawo do ich sprostowania i/lub uzupełnienia.

 

b. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, ich usunięcia oraz uzyskania informacji

Mogą Państwo zażądać niezwłocznego ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; albo jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; lub jeżeli administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, albo jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
W przypadku zaistnienia przesłanek ustawowych mogą Państwo ponadto zażądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, w szczególności, jeżeli cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych lub jeżeli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, albo jeżeli zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 17 RODO.
Jeżeli dochodzili Państwo od nas prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, to jesteśmy zobowiązani do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniliśmy dotyczące Państwa dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych, czy też o ograniczeniu ich przetwarzania, chyba, że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Mają Państwo prawo żądania od nas informacji o tych odbiorcach.

 

c. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące Państwa dane osobowe. Ponadto mają Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony administratora i zostanie to zrealizowane bezpośrednio przez nas, o ile będzie to technicznie możliwe. Powyższe nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

 

d. Prawo do sprzeciwu i cofnięcia zgody na przetwarzanie

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. W takim przypadku nie wolno nam już przetwarzać dotyczących Państwa danych osobowych, chyba, że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
Ponadto mają Państwo prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie nie wolno nam już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

4. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Organ nadzorczy:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. +48 22 531-03-00
kancelaria@uodo.gov.p